دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی نفت
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمدجواد   نبوی زاده رفسنجانی

پست الکترونیکی : m-nabavizadeh@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مخزن نفتی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی نفت

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : م.گ م.نفت(حفاری واستخراج) وم.شیمی(فرآوری وانتقال)کارشناسی

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1387/08/30

محمدجواد نبوی زاده رفسنجانی

محل خدمت:   دانشکده مهندسی نفت

مرتبه علمی : استادیار

^